provincie Limburg.be

Limburgse popfestivals

Dit reglement biedt kansen aan organisatoren van Limburgse popfestivals in openlucht of indoor voor hun werking.

VOOR WIE IS DIT REGLEMENT BESTEMD?

Voor organisatoren van Limburgse popfestivals die een vzw zijn.

HOE DIEN IK EEN DOSSIER IN?

Vul het aanvraagformulier volledig in en bezorg dit met de nodige stukken via email of post aan de Provinciale Jeugddienst. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de start van het popfestival ingediend worden.

WELK DOCUMENT MOET IK INVULLEN VOOR DE TWEEDE SCHIJF VAN HET SALDO?

Indien het toegekende subsidiebedrag in twee schrijven wordt, moet voor de uitbetaling van het saldo na de afronding een financieel overzicht en een inhoudelijk verslag ingediend worden. Voor het financieel verslag gebeurt dit op basis van de gevoerde boekhouding. De uitleg over de mogelijke modellen en de modelformulieren voor type 1 en 2 vind je in algemene richtlijnen voor type 1 en 2.

 

FAQ – VEEL GESTELDE VRAGEN

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning als Limburgs popfestival dien je een vzw te zijn.

Bvba’s, NV’s of andere commerciële vennootschappen komen niet in aanmerking.

Kan een school een subsidie aanvragen?

Indien de activiteit zich in de vrijetijdssfeer bevindt en een open karakter heeft kan ook een school in aanmerking komen voor een provinciale subsidie in het kader van dit reglement.

Welke bewijsstukken moet ik als aanvrager kunnen voorleggen?

Om in aanmerkingen te komen voor een provinciale subsidie is het essentieel volgende bewijsstukken te kunnen voorleggen:

  • Kopie antwoord subsidieaanvraag gemeente.

Heel wat gemeenten beschikken over een projectsubsidie waar je als organisator op kan intekenen. In de meest voorkomende gevallen kan u hiervoor terecht bij de gemeentelijke jeugddienst of vrijetijdsdienst.  Om in aanmerking te komen voor een provinciale ondersteuning volstaat het een aanvraag te hebben gedaan. Het is hierbij niet noodzakelijk ook steun te ontvangen van de gemeente. Het antwoord van de gemeente kan een collegebeslissing zijn maar kan evenzeer een mail  of brief zijn die u ontvangen hebt van de betrokken ambtenaar.

  •  Bewijs van de bank dat het rekeningnummer op naam staat van de aanvragende organisatie.

Hierbij is het belangrijk aan te tonen dat het rekeningnummer niet op een persoonlijke titel staat. Banken kunnen een attest opmaken maar het volstaat een printscreen te bezorgen van uw online banking. We willen geen inzage in jullie verrichtingen maar wel een bewijs van de koppeling tussen het rekeningnummer en de organisatie.

  •  Drukwerken van het project

Het project moet een duidelijke provinciale herkenbaarheid hebben door het logo van de provincie Limburg op alle promotiemateriaal en in alle communicatie op te nemen.

Een essentieel onderdeel van een goede podiumkans is dat alle jonge Limburgse artiesten opgenomen worden op de drukwerken.

Wat wordt bedoeld met een financieel en inhoudelijk verslag?

Het inhoudelijke verslag is een weergave van het verloop van het evenement, het aantal bezoekers, hoe het team functioneerde, wat goed liep of juist verkeerd ging,…

Hiervoor bestaat geen invulformulier of vast stramien. Je kan dit in alle vrijheid opstellen.

Het financiële verslag is een weergave van de exacte cijfers na afronding van het evenement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitgaven en inkomsten van het evenement. U kan hiervoor het formulier gebruiken dat u op de website terugvindt maar u mag dit ook zelf opstellen.

Het inhoudelijke verslag is een weergave van het verloop van het evenement, het aantal bezoekers, hoe het team functioneerde, wat goed liep of juist verkeerd ging,…

Hiervoor bestaat geen invulformulier of vast stramien. Je kan dit dus in alle vrijheid opstellen.

Financieel verslag voor festivals

Het financiële verslag is een weergave van de exacte cijfers na afronding van het evenement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitgaven en inkomsten van het evenement. Al naargelang de situatie van de organisatie wordt het financieel verslag ingediend op basis van één van de volgende modellen:

1.       Vzw’s die een kasboekhouding voeren gebruiken Modelformulier type 1

2.       Vzw’s die een boekhouding voeren op basis van vorderingen en schulden gebruiken modelformulier type 2

3.       Vzw’s die een dubbele boekhouding voeren kunnen hun balans en resultatenrekening indienen

4.       Kleine vzw’s kunnen een jaarrekening indienen zoals deze wordt neergelegd bij de rechtbank van koophandel

Download hier Modelformulier type 1 en type 2 algemene richtlijnen voor type 1 en 2

 

 

 

Reglement

Lees het reglement grondig door en zorg dat je alle voorwaarden begrijpt voor je een aanvraag doet! Download het reglement

Aanvragen

Dien je aanvraag ten laatste drie maanden voor je evenement in!

Vragen over deze subsidie? Contacteer Cindy Brouwers via [email protected] of via 011 23 72 84.